Kezdölap arrow TÚLÓRAPÉNZ
TÚLÓRAPÉNZ
A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság ítélete
2012. January 25.
A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG
mint másodfokú bíróság
55.Mf.639.244/2010/14.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság

a dr. Hegedűs D.Andrea ügyvéd (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 33.) által képviselt
############################ I. r.
############################ II. r.
############################ III. r.
############################ IV. r. felperesek

a dr. ########### jogtanácsos (I. r. alperes címén) által képviselt
Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) I. r.
és
a dr. ########### jogi főelőadó (II. r. alperes címén) által képviselt
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (1081 Budapest, Dologház u. 1-3.) II. r. alperesek ellen

Tovább...
 
Nyugdíjasok tájékoztatása
2011. October 12.

Tisztelt Nyugállományú Kollégák!

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet által meghatározott kifizetésekkel kapcsolatban tájékoztatom a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományából nyugállományba vonultakat, hogy a kifizetés( átutalás) a mai napon, 2011. október 12-én, megtörtént!

A korábban történt kifizetéseket, abban a félévben keletkezett túlmunka értékéből le kellett vonni, amelyik félévben az keletkezett. A korábban kifizetésre került összegek tekintetében az akkor hatályos jogszabályok alapján került sor a kifizetésre. A még kifizetésre nem került túlmunka összegek számítási módjára a 371/2010. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Kifizetések közterhei: A távolléti díj adó és járulékköteles jövedelemnek minősül, ennek megfelelően a munkáltató 27 % mértékű tb-járulék fizetésére kötelezett. A kamatkifizetést kifizetői EHO terheli, melynek mértéke 27%.

Nyugdíjak módosítása: Mivel a távolléti díj adó és járulék köteles jövedelem, a kifizetés módosítani fogja a nyugdíjas megállapított nyugdíját is. A nyugdíj összegének módosításához az illetményigazolást szükséges módosítani, amennyiben a számfejtésre kerülő távolléti díj keletkezési időszaka ( 2004. május 01. és 2007. december31.) érintette a nyugállományba helyezést megelőző 365 nap illetményét.

A nyugdíj módosításával kapcsolatos ügyintézést a munkáltató (Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ) hivatalból kezdeményezi, intézi.

További erőt és nagyon jó egészséget kívánok minden nyugállományú kollégámnak!

 

Budapest, 2011. október 12.

 

Tisztelettel:

Kiss József sk.

      elnök

 
Tájékoztató az egy órára eső távolléti díj számolásához
2011. September 25.

Tájékoztató az egy órára eső távolléti díj számolásához


A 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§(3) bekezdése szerint:

„3. § (3) A túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 208 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső, a munkaidőkeret utolsó napján irányadó távolléti díj alapulvételével az illetmény számfejtési hely állapítja meg.”

Példa:
Tovább...
 
Az OKF tájékoztatása a kifizetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre
2011. August 17.
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Szám:799-611/2011.
Tárgy: Tűzoltó túlmunka

Valamennyi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

részére

Állomáshelyén

Tisztelt Igazgató Úr!

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) által meghatározott kifizetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre az egységes értelmezés érdekében az alábbi tájékoztatást adom:
Tovább...
 
A Kormány 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete
2011. July 21.

 A Kormány 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A Kormány által biztosított előirányzat az alábbiakra használható fel:

a) a ki nem fizetett távolléti díj, az azt terhelő járulékok, valamint kamatkiadások 2011. október 15. napjáig történő kifizetésére és

b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a fenntartó önkormányzat által már kifizetett – és más állami forrásból meg nem térült – távolléti díj, az azt terhelő járulékok, valamint kamatkiadások 2011. november 20. napjáig benyújtott elszámolás alapján történő utólagos megtérítésére.

(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója vagy az általa írásban felhatalmazott vezető beosztású személy az érintett hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal a távolléti díj kifizetésére vagy megtérítésére támogatási keretszerződést köt az államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(3) A támogatási keretszerződés tartalmazza az előirányzatból történő pénzügyi lehívások módját, továbbá a beszámolók, elszámolások elfogadására, valamint az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket.

(4) Az államháztartás mûködési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a keretszerződésben foglalt összegek folyósítására a jogosult bankszámlájára utalással kerül sor, a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül.”

2. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes


MAGYAR KÖZLONY 85. szám.

 
Tájékoztató a túlórapénz részbeni teljesítésével kapcsolatban
2011. May 25.

Tájékoztató a túlórapénz részbeni teljesítésével kapcsolatban

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy a mai napon a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a fővárosi tűzoltók távolléti díjának részleges megelőlegezéséről szóló előterjesztést. Ennek keretében a közgyűlés felhatalmazta Tarlós István Főpolgármester Urat, hogy a Magyar Állammal és a Belügyminisztériummal az erről szóló megállapodást megkösse.

A megállapodás értelmében a Fővárosi Önkormányzat bruttó 500 (nettó 393,7) millió forintot biztosít részbeni megelőlegezésként a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a készenléti jellegű szolgálati beosztásokban foglalkoztatottak 2004. május 1. és 2007. december 31. között keletkezett túlmunkája megváltásához.

Az elfogadásra került előterjesztés itt érhető el:

http://www.budapest.hu/resource.aspx?ResourceID=TirPortalBinary&documentversionid=93827

A megállapodás megkötése esetén a Fővárosi Önkormányzat által biztosított anyagi fedezet segítségével megkezdődhet majd végre a régóta húzódó túlszolgálati díjazások legalább részbeni teljesítése – még ha az a kormányrendeletre alapozott számítási módon történik is.

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete ezúton is tájékoztatja tagságát, hogy bár üdvözöljük a döntést, de sem a teljes összegű kifizetéssel, sem a már nyugállományba vonult bajtársaink érdekeivel, sem pedig a 174 órás osztószámmal kapcsolatos harcunkat nem adtuk fel!


Tisztelettel:

Az FTSZ vezetősége

 
Jegyzőkönyv számszaki pontosításról
2011. April 11.

Jegyzőkönyv

a tűzoltók túlmunkájának számítási táblázatával kapcsolatos végleges számszaki pontosításról

Tovább...
 
Emlékeztető a 2011 március 07-én tartott túlmunka egyeztetésről
2011. March 09.
EMLÉKEZTETŐ
 
Helyszín: Belügyminisztérium 129-es tárgyaló
 
Időpont: 2011. március 7. 15 órai kezdettel
 
Jelen vannak:
Belügyminisztérium részéről
Zsinka András Személyügyi Főosztály vezetője, levezető
Szőke Irma Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője
Szittáné Bilanics Erzsébet Önkormányzati Gazdasági Főosztály vezetője
dr. Csire Péter Személyügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes
dr. Szebeni Andrea Személyügyi Főosztály, osztályvezető, BÉT titkár
Irimi Jánosné Informatikai Főosztály
Szirti Kinga Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Tovább...
 
Kihirdették a 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletet
2011. January 02.

A Kormány 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelete

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés

j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet alapján kell meghatározni a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatálybalépésekor


Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 13 / 70
FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:38
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75