Kezdölap arrow TÚLÓRAPÉNZ
TÚLÓRAPÉNZ
A Fõvárosi Bíróság mint másodfokú bíróság ítélete
2012. January 25.
A FÕVÁROSI BÍRÓSÁG
mint másodfokú bíróság
55.Mf.639.244/2010/14.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Fõvárosi Bíróság mint másodfokú bíróság

a dr. Hegedûs D.Andrea ügyvéd (1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 33.) által képviselt
############################ I. r.
############################ II. r.
############################ III. r.
############################ IV. r. felperesek

a dr. ########### jogtanácsos (I. r. alperes címén) által képviselt
Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) I. r.
és
a dr. ########### jogi fõelõadó (II. r. alperes címén) által képviselt
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság (1081 Budapest, Dologház u. 1-3.) II. r. alperesek ellen

Tovább...
 
Nyugdíjasok tájékoztatása
2011. October 12.

Tisztelt Nyugállományú Kollégák!

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet által meghatározott kifizetésekkel kapcsolatban tájékoztatom a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság állományából nyugállományba vonultakat, hogy a kifizetés( átutalás) a mai napon, 2011. október 12-én, megtörtént!

A korábban történt kifizetéseket, abban a félévben keletkezett túlmunka értékébõl le kellett vonni, amelyik félévben az keletkezett. A korábban kifizetésre került összegek tekintetében az akkor hatályos jogszabályok alapján került sor a kifizetésre. A még kifizetésre nem került túlmunka összegek számítási módjára a 371/2010. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Kifizetések közterhei: A távolléti díj adó és járulékköteles jövedelemnek minõsül, ennek megfelelõen a munkáltató 27 % mértékû tb-járulék fizetésére kötelezett. A kamatkifizetést kifizetõi EHO terheli, melynek mértéke 27%.

Nyugdíjak módosítása: Mivel a távolléti díj adó és járulék köteles jövedelem, a kifizetés módosítani fogja a nyugdíjas megállapított nyugdíját is. A nyugdíj összegének módosításához az illetményigazolást szükséges módosítani, amennyiben a számfejtésre kerülõ távolléti díj keletkezési idõszaka ( 2004. május 01. és 2007. december31.) érintette a nyugállományba helyezést megelõzõ 365 nap illetményét.

A nyugdíj módosításával kapcsolatos ügyintézést a munkáltató (Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság ) hivatalból kezdeményezi, intézi.

További erõt és nagyon jó egészséget kívánok minden nyugállományú kollégámnak!

 

Budapest, 2011. október 12.

 

Tisztelettel:

Kiss József sk.

      elnök

 
Tájékoztató az egy órára esõ távolléti díj számolásához
2011. September 25.

Tájékoztató az egy órára esõ távolléti díj számolásához


A 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§(3) bekezdése szerint:

„3. § (3) A túlszolgálatra esõ idõarányos távolléti díjat 208 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára esõ, a munkaidõkeret utolsó napján irányadó távolléti díj alapulvételével az illetmény számfejtési hely állapítja meg.”

Példa:
Tovább...
 
Az OKF tájékoztatása a kifizetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre
2011. August 17.
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság


Szám:799-611/2011.
Tárgy: Tûzoltó túlmunka

Valamennyi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság parancsnoka

részére

Állomáshelyén

Tisztelt Igazgató Úr!

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) által meghatározott kifizetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre az egységes értelmezés érdekében az alábbi tájékoztatást adom:
Tovább...
 
A Kormány 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete
2011. July 21.

 A Kormány 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A Kormány által biztosított elõirányzat az alábbiakra használható fel:

a) a ki nem fizetett távolléti díj, az azt terhelõ járulékok, valamint kamatkiadások 2011. október 15. napjáig történõ kifizetésére és

b) a hivatásos önkormányzati tûzoltóság és a fenntartó önkormányzat által már kifizetett – és más állami forrásból meg nem térült – távolléti díj, az azt terhelõ járulékok, valamint kamatkiadások 2011. november 20. napjáig benyújtott elszámolás alapján történõ utólagos megtérítésére.

(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ beosztású személy az érintett hivatásos önkormányzati tûzoltóságokkal a távolléti díj kifizetésére vagy megtérítésére támogatási keretszerzõdést köt az államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(3) A támogatási keretszerzõdés tartalmazza az elõirányzatból történõ pénzügyi lehívások módját, továbbá a beszámolók, elszámolások elfogadására, valamint az ellenõrzésre vonatkozó rendelkezéseket.

(4) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a keretszerzõdésben foglalt összegek folyósítására a jogosult bankszámlájára utalással kerül sor, a szerzõdés megkötését követõ 15 naptári napon belül.”

2. § Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

 

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes


MAGYAR KÖZLONY 85. szám.

 
Tájékoztató a túlórapénz részbeni teljesítésével kapcsolatban
2011. May 25.

Tájékoztató a túlórapénz részbeni teljesítésével kapcsolatban

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy a mai napon a Fõvárosi Közgyûlés elfogadta a fõvárosi tûzoltók távolléti díjának részleges megelõlegezésérõl szóló elõterjesztést. Ennek keretében a közgyûlés felhatalmazta Tarlós István Fõpolgármester Urat, hogy a Magyar Állammal és a Belügyminisztériummal az errõl szóló megállapodást megkösse.

A megállapodás értelmében a Fõvárosi Önkormányzat bruttó 500 (nettó 393,7) millió forintot biztosít részbeni megelõlegezésként a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság részére a készenléti jellegû szolgálati beosztásokban foglalkoztatottak 2004. május 1. és 2007. december 31. között keletkezett túlmunkája megváltásához.

Az elfogadásra került elõterjesztés itt érhetõ el:

http://www.budapest.hu/resource.aspx?ResourceID=TirPortalBinary&documentversionid=93827

A megállapodás megkötése esetén a Fõvárosi Önkormányzat által biztosított anyagi fedezet segítségével megkezdõdhet majd végre a régóta húzódó túlszolgálati díjazások legalább részbeni teljesítése – még ha az a kormányrendeletre alapozott számítási módon történik is.

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete ezúton is tájékoztatja tagságát, hogy bár üdvözöljük a döntést, de sem a teljes összegû kifizetéssel, sem a már nyugállományba vonult bajtársaink érdekeivel, sem pedig a 174 órás osztószámmal kapcsolatos harcunkat nem adtuk fel!


Tisztelettel:

Az FTSZ vezetõsége

 
Jegyzõkönyv számszaki pontosításról
2011. April 11.

Jegyzõkönyv

a tûzoltók túlmunkájának számítási táblázatával kapcsolatos végleges számszaki pontosításról

Tovább...
 
Emlékeztetõ a 2011 március 07-én tartott túlmunka egyeztetésrõl
2011. March 09.
EMLÉKEZTETÕ
 
Helyszín: Belügyminisztérium 129-es tárgyaló
 
Idõpont: 2011. március 7. 15 órai kezdettel
 
Jelen vannak:
Belügyminisztérium részérõl
Zsinka András Személyügyi Fõosztály vezetõje, levezetõ
Szõke Irma Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály vezetõje
Szittáné Bilanics Erzsébet Önkormányzati Gazdasági Fõosztály vezetõje
dr. Csire Péter Személyügyi Fõosztály, fõosztályvezetõ-helyettes
dr. Szebeni Andrea Személyügyi Fõosztály, osztályvezetõ, BÉT titkár
Irimi Jánosné Informatikai Fõosztály
Szirti Kinga Önkormányzati Gazdasági Fõosztály
Tovább...
 
Kihirdették a 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletet
2011. January 02.

A Kormány 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelete

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés

j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A rendelet alapján kell meghatározni a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatálybalépésekor


Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 13 / 70
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 17:10
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75